Algemene voorwaarden Salon Michelle


Artikel 1- Algemeen

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Salon Michelle en een cliënt/opdrachtgever waarop Salon Michelle deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder

– Schoonheidsspecialiste – de persoon, werkzaam bij Salon Michelle, die de behandelingen uitvoert en adviezen geeft. Zij is gediplomeerd als schoonheidsspecialist.

– Cliënt: – natuurlijk persoon of diens wettelijke vertegenwoordiger die de schoonheidsspecialist behandeld of een transactie/overeenkomst aangaat met Salon Michelle.


Artikel 2- Inspanning Salon Michelle

2.1 De schoonheidsspecialiste zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.2 De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld.

2.3 Salon Michelle is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt.

2.4 De schoonheidsspecialiste zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.


Artikel 3- Afspraken

3.1 De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Salon Michelle melden.

3.2 Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Salon Michelle 75% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.

3.3 Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

3.4 Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

3.5 Salon Michelle moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

3.6 Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van leden 1 en 5 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.


Artikel 4- Persoonsgegevens en privacy

4.1 De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.

4.2 De schoonheidsspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt ze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.

4.3 De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.

4.4 Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

4.5 De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


Artikel 5- Betaling

5.1 Salon Michelle vermeldt prijzen van de behandelingen op de website en deze zijn zichtbaar in de salon.

5.2 De gemelde prijzen zijn inclusief verschuldigde BTW.

5.3 Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

5.4 De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant /PIN transactie te voldoen of het te betalen bedrag binnen veertien dagen over te maken op het door Salon Michelle aangegeven bankrekeningnummer.

5.5 Als de betaling niet contant is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op het door Salon Michelle aangegeven bankrekeningnummer. Na verloop van het termijn van veertien dagen is de schoonheidssalon zonder ingebrekestelling in verzuim en is de cliënt de wettelijke rente, vermeerderd met 2% rente aan Salon Michelle verschuldigd. De betaling via factuur moet voor de behandeling zijn overeengekomen.

5.6 Wanneer een opdrachtgever/cliënt één maand na factuurdatum zijn factuur nog niet heeft voldaan, is Salon Michelle gerechtigd om een Incassobureau in te schakelen. De extra kosten hiervan komen geheel voor rekening van de opdrachtgever/cliënt.

Artikel 6- Aansprakelijkheid

6.1 Salon Michelle is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.

6.2 Salon Michelle is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

6.3 Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Salon Michelle zelf.

Artikel 7- Klachten

7.1 Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Salon Michelle.

7.2 Salon Michelle moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.

7.3 Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Salon Michelle de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

7.4 Indien een klacht over de producten gegrond is zal de schoonheidssalon het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden, zie artikel 8.

7.5 Indien Salon Michelle en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het voorleggen aan de Geschillencommissie Schoonheidsbranche.


Artikel 8- Garantie

8.1 Salon Michelle geeft de cliënt vijf dagen garantie op de behandelingen en producten.

8.2 Deze garantie vervalt indien, zie leden 3 t/m 7 van dit artikel.

8.3 De cliënt op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten.

8.4 De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt.

8.5 De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.

8.6 De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

8.7 De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt.

8.8 Na een behandeling kan de huid een reactie geven de cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.


Artikel 9- Beschadiging en diefstal

8.9 Salon Michelle heeft het recht tot schadevergoeding indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Dit geldt ook voor schade aan het pand en/of de ruimte waar Salon Michelle is gevestigd.

8.10 Salon Michelle meldt diefstal altijd bij de politie.


Artikel 10- Behoorlijk gedrag

10.1 De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

10.2 Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidsspecialiste het recht de behandeling vroegtijdig te beëindigen en de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

10.3 Salon Michelle mag in geval van lid 2 de behandeling ondanks vroegtijdige beëindiging in rekening brengen.

10.4 Bij Salon Michelle wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.

10.5 Er wordt van de cliënt verwacht dat zich te houden aan algemeen aanvaardbare persoonlijke hygiëne regels.


Artikel 11- Recht

11.1 Op elke overeenkomst tussen Salon Michelle en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

11.2 De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Salon Michelle (www.salon-michelle.nl) en ze zijn ook in de salon beschikbaar.

11.3 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

11.4 Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Versie 1.2  Laatst bijgewerkt: 25-10-2020